Kwaterowanie

KWATEROWANIE  STUDENTÓW  
NA  ROK  AKADEMICKI  2021/2022

 

Termin kwaterowania:

od 29.09.2021r. (środa)  do 7.10.2021r. (czwartek) 
od godz. 8:00  do godz. 18:00

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWATEROWANIA W DS „D”

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • Dom Studencki D Racławicka

https://akademikd.cm.uj.edu.pl/pl/kwaterowanie/

 

 1. Kwaterowanie odbywać się będzie w administracji Domu Studenckiego „D”.
 2. Zakwaterowane w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego zaszczepienia.
 3. Do kwaterowania mogą zgłosić się tylko osoby bez objawów chorobowych wskazujących na ryzyko COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. Również  w  przypadku   występowania   objawów   choroby   infekcyjnej   dróg   oddechowych ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego prosi się o pozostanie studenta w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, aż do momentu całkowitego ustąpienia objawów. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zgłosić w okresie kwaterowania proszone są o kontakt e-mailowy z administracją w celu ewentualnego przedłużenia skierowania i uzgodnienia innego terminu: akademikd@cm.uj.edu.pl
 4. Czekając na wejście do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w czasie pandemii zasad reżimu sanitarnego tj. mieć osłonięte usta i nos, a przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce preparatem dezynfekującym udostępnionym przez administrację.
 5. Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować. Wejście osób towarzyszących podczas kwaterowania jest ze względów epidemiologicznych niemożliwe.
 6. Do kwaterowania należy przygotować dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport oraz swój długopis.
 7. W roku akademickim 2021/2022 od dnia 6 września 2021 r. uruchomiony zostanie kolejkowy system rezerwacyjny (rezerwacja godziny kwaterowania): https://terminarz-akademiki.cm-uj.krakow.pl/schedule.php?sd=2020-09-30&sid=1
  Rezerwację można dokonać tylko w Akademiku, w którym otrzymało się przydział. Rezerwacji może dokonać jedynie student, który posiada e-mail w domenie uj.edu.pl. Osoby,  które nie posiadają jeszcze takiego e-maila muszą go wygenerować w systemie USOSweb: zakładka dla studentów, u dołu strony w lewym panelu AKTYWACJA POCZTY i postępować zgodnie z instrukcją.
 8. Każdy student winien się zgłosić do akademika na 10 minut przed ustaloną godziną kwaterowania (w celu sprawnego przepływu kwaterowania będzie oczekiwał na swoją godzinę w holu przy  recepcji). W holu może przebywać jedynie student oczekujący na kwaterowanie.
 9. Zalecamy, aby w miarę możliwości, w celu sprawnego zasiedlenia pokoju, w okresie kwaterowania przyjechać do Akademika z niezbędną liczbą bagaży.
 10. Należy dostarczyć podczas kwaterowania wypełnioną ankietę: 
  ANKIETA COVID 19 , Covid 19 QUESTIONNAIRE
 11. W celu uzupełnienia wytycznych wskazanych powyżej, prosimy o zapoznanie się z dokumentem PROCEDURY ANTYCOVIDOWE DOTYCZĄCE AKADEMIKÓW – MIESZKAŃCY, załączonym do niniejszego  komunikatu.

załącznik do Komunikatu dot. kwaterownia w Domach Studenckich UJCM

PROCEDURY ANTYCOVIDOWE DOTYCZĄCE AKADEMIKÓW – MIESZKAŃCY

1. Kwaterowanie

 • Zakwaterowanie w akademiku może być zagwarantowane tylko osobie bez objawów chorobowych wskazujących na ryzyko COVID-19, in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. Również w  przypadku   występowania   objawów   choroby   infekcyjnej   dróg   oddechowych ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego prosi się o pozostanie studenta w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, aż do momentu całkowitego ustąpienia objawów.
 • Każda z  osób  kwaterujących  się  musi  wypełnić  ankietę  dotyczącą  stanu  zdrowia i ewentualnych zaobserwowanych objawów.
 • Zakwaterowane w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego zaszczepienia.
 • Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą się zgłosić do zakwaterowania w terminie ważności skierowania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do administracji Zostaną one zakwaterowane zdalnie lub zostanie  im  przedłużona  ważność  skierowania. W każdej z wymienionych sytuacji nie stracą przyznanego im miejsca w akademiku. Osoby zakwaterowane zdalnie, po całkowitym wyzdrowieniu, proszone są o osobiste zgłoszenie się do administracji akademika w celu dopełnienia formalności związanych z zakwaterowaniem.
 • Późniejsze zakwaterowanie  nie  zwalnia  mieszkańca  z  ponoszenia  opłaty  za  miejsce  od  dnia 1 października.
 • Czekając na wejście do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w czasie pandemii zasad reżimu sanitarnego mieć osłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku).
 • Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować. Wejście osób towarzyszących podczas kwaterowania jest ze względów epidemiologicznych niemożliwe.
 • Przed wejściem do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie dezynfekcji rąk preparatem dezynfekującym udostępnionym przez administrację.

2. Codziennie funkcjonowanie akademika

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie akademików wprowadza się możliwość odwiedzin jedynie przez osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego zaszczepienia.

 • Studenci oraz odwiedzający proszeni są o przestrzeganie konieczności korzystania z płynów do dezynfekcji umieszczonych przy wejściach do budynków, na portierni oraz przed wejściem do części wspólnych.
 • Przy korzystaniu na terenie ZDS z następujących urządzeń, jak ławki ogólnodostępne, grille, wiaty rowerowe lub z miejsc wyznaczonych do palenia, mieszkańcy proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w danym czasie zasad reżimu sanitarnego.
 • Otwiera się do użytkowania wszystkie przestrzenie wspólne, jednakże ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcy proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w danym czasie zasad reżimu sanitarnego.
 • Mieszkańcy akademika oraz osoby odwiedzające proszeni są o przestrzeganie na terenie całego budynku nakazu noszenia maseczek z wyłączeniem własnego

Osoby niestosujące się do ww. zaleceń powinny liczyć się z konsekwencjami określonymi przez Radę Mieszkańców.

3.  Izolacja

Mieszkaniec akademika mający objawy chorobowe wskazujące na ryzyko COVID-19

 • Proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne tego faktu administracji ZDS oraz skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu, który podejmie decyzję o ewentualnej konieczności wykonania wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Osoba taka zostaje poddana tymczasowej izolacji w wydzielonym do tego celu

Mieszkaniec akademika z dodatnim wynikiem potwierdzając ym z akaż enie SARS -CoV-2

 • W przypadku otrzymania wyniku dodatniego potwierdzającego zakażenie SARS-CoV-2, student powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie ten fakt administracji
 • Stacja sanitarno-epidemiologiczna, o każdym takim przypadku, zostaje powiadomiona automatycznie po uprzednim wystawieniu przez lekarza skierowania na wymaz.
 • W zależności od stanu zdrowia student przebywa na izolacji w izolatorium, bądź w szpitalu.
 • Osoby przebywające w izolacji mają bezwzględny zakaz opuszczania pokoju, w którym ją odbywają.

Ewentualne naruszenia ww. zasad będą zgłaszane do rozpatrzenia przez Radę Mieszkańców.

Niniejsza procedura może ulec zmianie w związku z aktualnymi zasadami oraz ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych na terenie RP.

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 • Dowód Osobisty
 • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku)
 • Poświadczenie pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 (do wglądu)
 • Wypełnioną ankietę : ANKIETA COVID 19, Covid 19 QUESTIONNAIRE

 

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2021r. pobierana będzie opłata dobowa za noclegi
zgodnie z cennikiem

studenci i doktoranci UJCM:

 • nocleg w pokoju  2 – os. –   25,00zł/os./dobę
 • nocleg w pokoju  1 – os. –   50,00zł/os./dobę

 

DOKONYWANIE OPŁAT PRZELEWEM BANKOWYM

WPŁATA KAUCJI PRZELEWEM BANKOWYM (2021/2022)
W tytule operacji proszę wpisać swoje dane:
imię, nazwisko i koniecznie dopisać słowo „KAUCJA”.

Wysokość  kaucji dla studentów i doktorantów UJ CM i UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Wysokość  kaucji dla  pozostałych osób

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł

 

OPŁATA  ZA  AKADEMIK  PRZELEWEM BANKOWYM (2021/2022)

Wysokość  opłaty miesięcznej

studenci i doktoranci UJCM:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

 

W polu „tytułem wpłaty” proszę  wpisać:

imię, nazwisko, numer pokoju i miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” ZDS DZM UJCM
UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31 – 008 Kraków

Numer konta bankowego DS „D” ZDS DZM UJ CM:

BANK PEKAO S.A.
65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum