Deklaracja dostępności

Dom Studencki D UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej akademikd.cm.uj.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.08.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.08.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-25
Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Skalska
adres e-mail: e.skalska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 394

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Dom Studencki bud. „D” – ul. Racławicka 9a

 

Otoczenie budynku

 • Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
 • Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Krakowa, w Dzielnicy Krowodrza.
 • W odległości ok. 450 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej.
 • Do budynku przynależy parking samochodowy – przeznaczony dla użytkowników i gości Domu Studenckiego.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej C9.

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się na zachodniej ścianie budynku wewnątrz posesji, od strony ulicy Racławickiej.
 • Drzwi wejściowe do budynku są lekkie z możliwością dodatkowego, szerszego otwarcia.
 • Przy wejściu nie ma różnicy poziomów, wejście jest odpowiednie dla osoby niepełnosprawnej.

 

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest całodobowa portiernia, jak również tablice informacyjne w holu recepcji.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wewnątrz budynku znajdują się korytarze z przeszklonymi, na co dzień otwartymi drzwiami. W momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego, drzwi są domykane automatycznie i mogą stanowić barierę komunikacyjną.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Brak windy (na stanie budynku jest dźwig dla os. niepełnosprawnych komunikujący poziomy: piwnicy – gdzie znajdują się pomieszczenia wspólne dla mieszkańców, holu recepcji i parter – gdzie znajdują się dwa zespoły mieszkalne dla os. niepełnosprawnych)
 • Dwie klatki schodowe ze stopniami i poręczami.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum